Rekisteriseloste  

FD-group Oy käsittelee henkilötietoja rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla. 

Rekisteriseloste. Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste
Laatimispäivä 29.11.2017

Rekisterinpitäjä:
FD-group Oy
Y-tunnus: 0674015-7
Osoite: Perintötie 2b, 01510 Vantaa 

Yhteyshenkilö:
Minna Pulkkinen
minna.pulkkinen@foreverclub.fi

Rekisterin nimi:
FD-group Oy:n markkinointirekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, rekisterin käyttötarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan, kehittämiseen; palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen; liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen; Yrityksen tuotteiden markkinointiin sekä tilastollisiin- ja markkinatutkimuksiin. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös rekisteröityjä koskevien profiilien luomiseen asiakassuhteen parantamiseksi sekä yksilöllisen markkinoinnin ja mainonnan suuntaamiseen rekisteröidylle. Yritys on ulkoistanut laskujen perinnän. 

Rekisterin sisältämät tiedot:
Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
Henkilöön liittyvät perustiedot;
Etu- ja sukunimi
Yhtiö tai muu organisaatio, johon henkilö kuuluu sekä sen tiedot
Yhteystiedot (mm. osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot)
Syntymäaika
Henkilötunnus (tarvittaessa), kun laskutetaan luonnollista henkilöä
Henkilön palvelu-, tuote- ja asiointitiedot (esim. ostohistoria)
Asiakkuuteen, palveluihin ja tuotteisiin liittyvät tiedot (esim. terveystiedot, liikuntatottumukset,
liikuntamieltymykset, testitulokset, tilaustiedot, myyjän ja ohjaajan tieto).
Liikuntakertojen ja liikuntatapahtumien tiedot. 

Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot;
Tunnistautumis- ja käyttötiedot (mm. käyttäjätunnukset, salasanat, varmenne- ja allekirjoitustiedot)
Tapahtuma- ja analyysitiedot
Lupatiedot (mm. suoramarkkinointikiellot, yhteydenottokiellot)
Henkilön itse ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot (esim. mielenkiinnon kohteet ja parhaimmat yhteydenottoajat) 

Säännönmukaiset tietolähteet:
Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn työnantajalta (esim. yrityksen maksuosuus) tai muulta organisaatiolta, jonka edustajana tai yhteyshenkilönä rekisteröity toimii. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Yrityksen tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvien tai sen kanssa yhteistyötä tekevien yhtiöiden muista rekistereistä, väestörekisteristä, kaupparekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä. 

Tietojen luovutus:
Yritys voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Yritys voi käyttää henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin jos siitä voi olettaa olevan etua asiakkaalle, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä. Henkilötietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita yrityksen ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tarpeettomat asiakirjakopiot hävitetään asianmukaisesti. Käsittelyn päätyttyä paperitulosteet säilytetään arkistonmuodostussuunnitelman mukaisen määräajan. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. 

Rekisterin suojaus:
Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. 

Tiedostot on suojattu asianmukaisin palomuurein. 

Tarkastus- ja kielto-oikeus:
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
minna.pulkkinen@foreverclub.fi tai FD-group Oy, Perintötie 2b, 01510 Vantaa 

Henkilötietolain 30§:n mukaiset myös suoramarkkinointikiellot tulee lähettää em. osoitteeseen kuten myös rekisterissä olevien virheellisten tietojen korjauspyynnöt. 

Rekisterin tietojen säilytys, arkistointi ja hävitys:
Asiakkaan tiedot hävitetään asiakkaan sitä pyytäessä tai kuoltua. Asiakastiedot hävitetään myös kun asiakassuhteen päättymisestä on mennyt riittävä aika.