Sopimusehdot

1. Asiakas on hankkinut Foreverin palveluita sopimuksen etupuolella olevan listan mukaisesti.

2. Jäsenyys on voimassa kalenterivuoden kerralla. Jäsenyys veloitetaan asiakkaalta kunkin vuoden tammikuussa, jos sitä ei erikseen kirjallisesti irtisanota kuukautta aikaisemmin. Jäsenelle tarjotaan Foreverin palveluita erikoishinnoin. Foreverin palveluiden ostaminen ei edellytä jäsenyyttä. Kaikkien korttien hinnat ovat hinnastossa ja klubikansiossa.

3. Asiakkaalla on oikeus ostaa liikuntaa (liikuntajaksoja) haluamansa määrä. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa milloin tahansa 1 kuukauden irtisanomis- ajalla. 12-24 kk määräaikaisia sopimuksia ei voida irtisanoa tai keskeyttää kesken sopimuskauden, kuin tietyissä erikoistapauksissa (katso kohta 4.) Määräaikainen 12-24 kk sopimus jatkuu sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassa olevana, yhden kuukauden irtisanomisajalla. Kausikorttia ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden. Alle 18-vuotiaan sopimuksen allekirjoittaa huoltaja.

4. Tietyissä erikoistapauksissa, kuten pitkäaikaisen sairauden (yli 1 kuukausi), raskauden, armeijan tai kesken sopimuskauden alkaneen työttömyyden johdosta voidaan toistaiseksi voimassa oleva ja 12-24 kk määräaikainen sopimus keskeyttää määräajaksi. Keskeytyksen maksimipituus on 12 kk. Keskeytysaika ei vähennä määräaikaisen sopi- muksen sopimuskautta. Em. keskeytystapauksissa on esitettävä kirjallinen todiste, tar- vittavat lomakkeet löytyvät klubikansiosta. Mikäli asiakkaalla on joustosopimus, voi tois- taiseksi voimassa olevan ja määräaikaisen sopimuksen keskeyttää ilman erityistä syytä ja ilman lisäveloitusta kaksi kertaa vuodessa yhteensä 3 kuukaudeksi.

Mikäli asiakas muuttaa ennen määräaikaisen 12-24 kk sopimuskauden päättymistä paikkakunnalle, jossa ei ole Forever-kuntoklubia, voidaan sopimus irtisanoa yhden kuukauden irtisanomisajalla. Tällöin asiakkaalta tullaan perimään takaisin sopimuksen kestoajalta määräalennuskortin ja 1 kuukauden määräaikakortin välinen erotus. Myös liittymislahjojen vähittäismyyntiarvo (joka on merkitty sopimukseen) peritään tällöin kokonaisuudessaan takaisin.

5. Liikunnasta ja lisäpalveluista perittävä hinta löytyy hinnastosta. Mahdolliset hinnanmuu- tokset ilmoitetaan asiakkaille viimeistään 2 kk ennen uuden hinnaston voimaan saattamista. Määräaikaisissa 12-24 kk sopimuksissa hinnankorotus astuu voimaan vasta sopi- muskauden jälkeen.

6. Kaikissa toistaiseksi voimassa olevien sopimusten irtisanoutumis- ja keskeytys- tapauksissa asiakas varaa asiakaspalvelusta ajan tarvittavien kaavakkeiden allekirjoittamista varten. Asiakas tulee tapaamiselle sovittuna ajankohtana ja varaa mukaansa koh- dassa 3. mainitun kirjallisen todisteen (poislukien joustosopimukseen sisältyvä keskeytys). Irtisanoutuminen tai sopimuksen keskeytyminen astuu voimaan vasta kun kaavakkeet on täytetty ja allekirjoitettu sekä klubikortti ja Travelpass on palautettu klubille.

7. Mikäli asiakas tuo klubille klubin ulkopuolisen henkilön, eikä sille ole lupaa (=henkilökunnan hyväksymä täytetty vieraskortti), peritään asiakkaalta kutakin tällaista luvattomasti tuotua henkilökäyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna kahdella. Mikäli vastaava sääntörikkomus toistuu, voidaan asiakkuus irtisanoa välittömin vaikutuksin. Mikäli määräaikainen 12-24 kk sopimus on kestänyt alle sopimuskauden, tullaan asiakkaalta perimään takaisin sopimuksen kestoajalta määräalennuskortin ja 1 kuukauden määräaikakortin välinen erotus. Myös liittymislahjojen vähittäismyyntiarvo (joka on merkitty sopimukseen) peritään tällöin kokonaisuudessaan takaisin. Klubi yksin päättää sopimuksen päättämisestä ennen määräaikaa.

8. Klubikortti on henkilökohtainen. Klubikortti on oltava aina mukana tultaessa klubille. Klubi- kortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava klubin henkilökunnalle.
Mikäli klubikorttia käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu klubil- le kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja asiakkaalta peritään kutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna kahdella. Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan asiakkuus perua kokonaan. Mikäli määräaikainen 12-24 kk sopimus on kestänyt alle sopimuskau- den, tullaan asiakkaalta perimään takaisin asiakkuuden kestoajalta määräalennuskortin ja 1 kuukauden määräaikakortin välinen erotus. Myös liittymislahjojen vähittäismyyntiarvo (joka on merkitty sopimukseen) peritään tällöin kokonaisuudessaan takaisin. Klubi yksin päättää sopimuksen päättämisestä ennen määräaikaa.

9. Klubi on velvollinen ilmoittamaan asiakkaille arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä asiakkaan maksettaviin hintoihin.

10. Klubilla on oikeus periä kohtuullinen laskutuslisä. Maksujen viivästyessä on klubilla oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään maksaa asiakas kohtuulliset perimiskulut. Mikäli asiakas huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan asiakkuus irtisanoa välittömin vaikutuksin asiakkaalle tästä kirjallisesti ilmoittamalla. Mikäli määräaikainen 12-24 kk sopimus on kestänyt alle sopimuskauden, tullaan asi- akkaalta perimään takaisin asiakkuuden kestoajalta määräalennuskortin ja 1 kuukau- den määräaika kortin välinen erotus. Myös liittymislahjojen vähittäismyyntiarvo (joka on merkitty sopimukseen) peritään tällöin kokonaisuudessaan takaisin. Klubi yksin päättää sopimuksen päättämisestä ennen määräaikaa.

11. Asiakkaalla on oikeus olla vastaanottamatta liittymislahjoja.
12. Yrityssopimustapauksissa sopijaosapuolet ovat Forever ja asiakas yksityishenkilönä.

Yritys korvaa asiakkaan harjoittelusta yrityssopimuksessa määritellyn määrän. Mikäli asiakas eroaa yrityssopimuksen alaisesta työpaikastaan tai yritys lopettaa yrityssopi- muksen mukaisen osuuden maksamisen on asiakas viimekädessä vastuussa maksu- suorituksista. Asiakas on myös vastuussa maksuista mikäli yritys syystä tai toisesta jättää yritysosuuden maksamatta.

13. Ennakkoilmoituksena e-laskusta toimii tämä sopimus, johon on merkitty kausittaisen veloituksen euromäärä ja erääntymispäivä. Veloituspäivät löytyvät myös osoitteesta www.foreverclub.fi sekä klubin asiakaspalvelusta. Pyynnöstä asiakkaalla on oikeus saada ennakkoilmoitus ennen jokaista e-laskua (kustannukset tästä veloitetaan asi- akkaalta). Asiakas voi pyytää klubilta vuosittain listan, jossa on merkitty koko kalente- rivuoden veloituspäivät.

14. Jos asiakkaalla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus tai 12 – 24 kk määrä- aikainen sopimus, voi hän halutessaan siirtää sopimuksen sisältämän liikuntaoikeuden väliaikaisesti toiselle. Maksuista vastaa koko siirron ajan alkuperäinen asiakas. Siirto edellyttää erillisen siirtosopimuksen täyttämistä sekä klubikortin ja travelpasskortin palauttamista vastaanottoon ennen siirron voimaan saattamista. Väliaikainen käyttäjä saa käyttöönsä Guest Member –kortin. Minimiaika siirrolle on 2 viikkoa.

15. SKY:ltä tulleen suosituksen mukaan klubi perii 4-10 euron suuruisen toimistomaksun kaikista e-laskusopimuksiin ja laskuihin tehtävistä muutoksista. Näitä muutoksia ovat mm. eräpäivän muuttaminen, summan muuttaminen tai e-laskun (tai sen osan) maksa- minen jollakin muulla maksuvälineellä, kuten esim. liikuntaseteleillä.

16. Klubilla oleva ryhmäliikuntalukujärjestys vaihtuu 2-4 kertaa vuodessa. Lukujärjestyksen tuntimäärä vaihtelee asiakkaiden käyntimäärien mukaisesti. Esim. kesäisin lukujär- jestyksessä on vähemmän tunteja johtuen pienemmistä kävijämääristä.

17. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan, kehittämiseen, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen; yrityksen tuotteiden markkinointiin sekä tilastollisiin- ja markkinatutkimuksiin. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös rekisteröityjä koskevien profiilien luomiseen asiakassuhteen parantamiseksi sekä yksilöllisen markkinoinnin ja mainonnan suuntaamiseen rekiste- röidylle. Asiakas voi milloin tahansa estää viestien lähettämisen.

Lisäpalveluita koskevat lisäehdot

1. Lisäpalvelu laskutetaan asiakkaalta 1-12 erässä.
2. Asiakkaalla on oikeus veloituksetta perua sovittu tapaaminen tapaamista edeltävän vuorokauden aikana tai aiemmin. Saman päivän aikana perutuista tapaamisista perimme 35€ suuruisen peruutusmaksun. Mikäli asiakas jättää saapumatta sovitulle tapaamiselle eikä ilmoita siitä, veloitetaan häneltä sovittu tapaaminen kokonaisuudessaan.
3. Tilatut lisäpalvelut on käytettävä 6 kuukauden aikana hankinnasta.
4. Asiakas on velvollinen suorittamaan sovitun palvelun maksusuunnitelman mukaisesti. Hankittujen palveluiden käyttämättä jääminen asiakkaasta johtuvasta syystä ei vaikuta asiakkaan maksuvelvollisuuteen. Maksuehto on 14 pv netto.
5. Asiakas hyväksyy, että yksilöohjaaja saattaa vaihtua kesken sopimuskauden. Ohjaajan vaihdos ei oikeuta asiakasta purkamaan tätä sopimusta.

6. Asiakas osallistuu liikuntaan omalla vastuullaan ja tarvittaessa hankkii lääkärin lausun- non liikunnan soveltuvuudesta itselleen. Asiakas kertoo ohjaajalle kaikki ne terveyteen liittyvät seikat, jotka voivat vaikuttaa harjoitteluun. Ohjaajalla on myös oikeus kieltäytyä yksilöohjauksesta ja vaatia asiakasta hankkimaan lääkärin lausunto liikunnan soveltuvuu- desta asiakkaalle.

7. Mikäli asiakas syystä tai toisesta eroaa Forever-kuntoklubista tai häneltä jää käyttämät- tä hänen tilaamiaan lisäpalveluita, ei jo maksettuja maksuja palauteta. Mikäli lisäpalvelut ovat vielä maksamatta, on Forever oikeutettu laskuttamaan 50% käyttämättä jääneistä lisäpalveluista maksuehdolla 14 pv netto.

8. Sopijaosapuolet ovat Forever-kuntoklubi ja asiakas yksityishenkilönä. Mikäli mak- sa-jaksi ilmoitetaan yritys ja yritys syystä tai toisesta ei suorita maksuja, on asiakas vastuussa maksujen suorittamisesta.

Klubin säännöt

1. Klubin aukioloajat selviävät klubikansiosta sekä osoitteesta www.foreverclub.fi . Klubil- ta tulee poistua aukioloaikojen puitteissa. Erilaisten tuotteiden ja palveluiden kaupuste- lu klubilla on hyvien tapojen vastaista. Mikäli asiakas rikkoo tämän kohdan sääntöjä tai käyttäytyy muutoin klubin hengen vastaisesti seuraa siitä kirjallinen huomautus. Mikäli rike kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan asiakkuus perua koko- naan kohdassa ”sopimusehdot” (esim. kohta 7.) mainituin ehdoin.

2. Klubilla järjestetään satunnaisesti erilaisia tilaisuuksia, jolloin klubi voi olla hetkellisesti suljettuna. Näistä ilmoitetaan ilmoitustaululla hyvissä ajoin. Nämä erikoistapaukset on jo huomioitu määriteltäessä klubin hintoja, eikä asiakas näin ollen ole oikeutettu saa- maan näistä erillistä hyvitystä.

3. Asiakas on vastuussa siitä, että klubin tarjoamat liikunta-aktiviteetit sopivat hänelle ja tarvittaessa varmistettava asia lääkäriltään. Klubi sitoutuu tarjoamaan asiakkaille eri veloitusta vastaan laitteiden käyttöön tarpeellisen ohjauksen ja opastuksen sekä pitä- mään laitteet asianmukaisessa kunnossa. Asiakas sitoutuu käyttämään laitteita niiden käyttöohjeiden ja opastuksen mukaisella tavalla.

4. Klubi ilmoittaa klubia koskevista asioista klubikansiossa, nettisivuillaan, kirjeitse tai sähköpostilla.

5. Mikäli klubi tarjoaa lukittavat säilytyslokerot, tulee asiakkaan käyttää kyseisiä lokeroita tavaroidensa säilytykseen. Säilytyslokeroissa ei tule säilyttää arvoesineitä eikä klubi vas- taa arvoesineiden häviämisestä tai vahingoittumisesta aiheutuvasta vahingosta. Varusteiden ja vaatteiden jättäminen pukuhuoneisiin tai -kaappeihin yön yli ei ole sallittua.

6. Lasten (alle 18v.) tuominen klubin liikuntatiloihin on kielletty ilman erillistä kirjallista lupaa. Yhteystietojen muutokset tulee heti ilmoittaa klubin henkilökunnalle.
7. Klubilla on yrittäjän vastuuvakuutus. Tapaturmaohjeet ja muut vakuutusasiakirjat ovat klubikansiossa. Klubin vakuutukset eivät kata klubin tapahtumia, jotka toteutetaan klubin ulkopuolella.
8. Klubin omaisuuden tahallinen vahingoittaminen on kiellettyä. Vahingonkorvauksen lisäksi toistuvissa tapauksissa voidaan asiakkuus perua kokonaan kohdassa ”sopimusehdot” mainituin ehdoin.
9. Klubi varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja ja ehtoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaille 2 kk ennen muutosta. Mikäli asiakkaan etujen on katsottava hä- nen kannaltaan olennaisesti huonontuneen, voi asiakas irtisanoa sopimuksen välittö- min vaikutuksin 1 kuukauden kuluessa siitä, kun muutoksista on ilmoitettu klubin ilmoi- tustaululla tai muuten paikassa, joissa muutoksen käsittämistä asioista tavanomaisesti ilmoitetaan. Mikäli asiakas ei ole irtisanonut sopimusta kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset.

Tervetuloa Forever-klubimme asiakkaaksi.
Onnittelemme hyvästä valinnastasi, jolla vaikutat koko loppuelämääsi!